Onze pijlers

Dit zijn drie pijlers waar De Fakkel veel aandacht aan besteedt: Onderwijskwaliteit, Kunst- en Cultuureducatie en Sport en Beweging. Wij denken met deze drie pijlers kinderen cognitief, creatief en sportief uit te kunnen dagen!

Onderwijskwaliteit

Wij besteden veel aandacht aan de zorg en begeleiding van onze leerlingen en volgens het laatste inspectierapport van juli 2013  is dit goed en systematisch opgezet. De inspecteur noemde ons een voorbeeld voor andere scholen wat betreft het zelfstandig werken en de taakgerichtheid van onze leerlingen.

Onze resultaten zijn goed en we analyseren deze gegevens. Vervolgens stellen we groepsplannen op waarin we aangeven welke doelen we willen behalen op didactisch gebied. De leerkrachten werken met drie aanpakken binnen de groep, variërend van kinderen die extra instructie nodig hebben tot kinderen die meer zelfstandig kunnen werken of extra verrijking krijgen. Daarnaast zijn er vaak nog individuele plannen voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Individuele handelingsplannen worden altijd met ouders besproken.

Kunst- en Cultuureducatie

We besteden schoolbreed veel aandacht aan kunst- en cultuureducatie, dit levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen. Het verrijkt kinderen in hun kijk op de wereld. Het inspireert om anders te durven denken en het stimuleert hun eigen creativiteit. Naast aandacht in de lessen vertalen wij cultuureducatie onder andere in bezoeken aan musea, bioscoop,  podia voor dans en theater, gastlessen van kunstenaars uit de wijk en stadswandelingen. Ook doen wij jaarlijks schoolbreed mee aan Utrechtse kindertheaterfestival Tweetakt. Een aantal keren per jaar is er een blok ‘creamiddag’ voor de groepen 5 t/m 8, waar de kinderen klas doorbrekend workshops volgen onder begeleiding van kunstenaars, ouders en leerkrachten.

Sport en Beweging

Naast dat sporten voor veel kinderen gewoon leuk is, voor sommigen gewoon noodzakelijk naast dat harde werken in de klas en voor anderen om hun conditie/gezondheid te verbeteren,  is ook bewezen dat sporten de leerresultaten bevordert:
“Door sport zou er meer bloed en meer zuurstof in het brein komen en wordt de celgroei in de hersenen gestimuleerd. Door lichaamsbeweging worden daarnaast hormonen aangemaakt (onder andere endorfines), waardoor kinderen minder last hebben van stress en zich beter voelen – en dus beter kunnen presteren. Verder leren kinderen die aan sport doen, zich aan regels te houden. Ze zijn vaak gedisciplineerder en kunnen zich tijdens de les beter concentreren.” (bron: resultaten onderzoek van VU gepubliceerd in ‘Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine)

Wij hebben vakdocenten bewegingsonderwijs wat de kwaliteit van onze gymlessen ten goede komt. Daarnaast zorgen we voor aanbod vanuit verschillende sportdisciplines zodat kinderen kunnen ervaren wat bij hen past. Ons voor- en achterplein zijn bewust ingericht op uitdagend spelen en bewegen. Onze leerlingen gaan daarom ook slechts met twee groepen buiten spelen zodat er voor ieder kind voldoende speelruimte is.
Fakkel vlam

  • Leerlingen van de Fakkel en de dr. Boschschool ontwerpen samen met Muurbloem een muurschildering voor de Staatsliedenbuurt

  • Openingsdans Tweetakt door leerlingen van De Fakkel

  • Sportdag met mooi weer!

Brede School

De Fakkel maakt onderdeel uit van de Brede School Staatslieden. Hierin werken we nauw samen met onze buitenschoolse opvang (BSO)Ludens, onze buren van de dr. Bosschool met BSO de Regelfee en welzijnsorganisatie Wijk&Co en Spelenderwijs (stedelijke organisatie voor voorschool en peuterwerk) samen voor kinderen in de (Staatslieden)buurt. We willen door onze krachten te bundelen, meer bereiken voor de kinderen in de wijk op het gebied van een gezamenlijke pedagogische aanpak, toegankelijkheid voor alle kinderen uit de buurt, talentontwikkeling in en buiten school, extra aandacht voor kwetsbare kinderen in de wijk en het organiseren van ontmoeting in de buurt.