Leervolgsysteem

CITO en BOSOS

Vanaf eind groep 1 worden onze leerlingen getoetst. Twee keer per jaar doen alle leerlingen de landelijke CITO toets. Wij doen dit bij de kleuters vooral om na te gaan of onze observaties en ideeën overeenkomen met de toetsgegevens om vervolgens ons aanbod beter af te kunnen stemmen op de leerling/ de groep. Naast de CITO toetsen volgen we onze jongste leerlingen nauwkeurig met ons nieuwe sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem BOSOS. Hiermee wordt door middel van observaties door de leerkracht in kaart gebracht of leerlingen zich leeftijdsadequaat ontwikkelen. De leerkrachten houden dit gedurende het hele jaar bij en bepreken minimaal twee keer per jaar met de ouders hun bevindingen.

Wij zijn van menig dat de observaties van de leerkrachten het beste beeld geven van de ontwikkeling van uw kind en de toetsen bedoeld zijn ter ondersteuning.

Vanaf groep 3 zijn er methode gebonden toetsen en ook twee keer per jaar de landelijke CITO toetsen in januari en juni. De methode gebonden toetsen toetst wat de kinderen de afgelopen weken in de klas geleerd hebben. De CITO toetsen zijn methode overstijgend en meet meer dan alleen het pas geleerde in de klas.

Deze twee verschillende toets uitslagen geven ons handvatten voor ons lesaanbod in de klas.

Parnassys

Alle toetsgegevens worden opgeslagen in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Zo kunnen wij onze leerlingen volgen. Ons doel is dat elk kind zich optimaal ontwikkelt binnen zijn of haar mogelijkheden.
In het rapport dat onze leerlingen twee keer per jaar krijgen vanaf groep 3, staat het gemiddelde van de methodetoetsen en de resultaten van de Cito toetsen weergegeven

ZIEN!

Naast ons didactisch leerlingvolgsysteem gaan we vanaf schooljaar 2014/2015 werken met het sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem ZIEN! voor de groepen 3 t/m 8. De leerkrachten van groep 3 t/m 8 vullen minimaal één keer per jaar een vragenlijst in per leerling. Hierdoor krijgt de leerkracht zicht op het sociaal functioneren, welbevinden en betrokkenheid per leerling in de klas.
Vanaf groep 5 vullen de leerlingen deze lijst zelf ook in. Hierdoor is bij opvallende verschillen een gesprek mogelijk of wordt er verder nagedacht over mogelijke oorzaken en eventuele gewenste ondersteuning.

Bijzonderheden op zowel didactisch als sociaal emotioneel gebied worden gemeld aan het zorgadviesteam van de school. We bespreken de uitslagen/ gegevens in ieder geval tijdens de rapportgesprekken met de ouders, maar vaak zijn er al meerdere gesprekken aan vooraf gegaan, op verzoek van ouders en/of de leerkracht.
Fakkel vlam klein