Aanmeldprocedure

Uw belangstelling kenbaar maken

De gemeente Utrecht heeft duidelijke richtlijnen t.a.v. de aanmeldprocedure op scholen. Het is niet toegestaan een vooraanmelding te doen voor een kind dat jonger is dan 3 jaar.  U mag wel uw belangstelling kenbaar maken.

Vanaf geboortejaar 2018 worden de huidige vooraanmeldingen omgezet in een belangstellingsregistratie. Een belangstellingsregistratie heeft echter geen wettelijke basis en kan niet automatisch worden omgezet in een aanmelding. Er kunnen hier dan ook geen rechten aan ontleend worden. Iedere ouder moet zijn of haar kind alsnog zelf aanmelden in de maand dat hun kind 3 wordt. Een belangstellingsformulier kunt u op school ophalen. 

Aanmelden

Ouders die hun belangstelling kenbaar gemaakt hebben, ontvangen een maand voordat hun kind 3 jaar wordt een herinneringsmail vanuit de administratie, waarin gevraagd wordt of ze hun kind willen aanmelden.  Zo ja, dan moeten ouders hun kind IN de maand dat het 3 jaar wordt definitief aanmelden. Dat kan door het meegestuurde aanmeldformulier terug te sturen naar de administratie Let op: De administratie is niet verantwoordelijk voor het op tijd aanmelden van uw kind. Het is puur een service dat zij u helpt herinneren.  

Ouders die niet eerder hun belangstelling kenbaar gemaakt hebben, kunnen ook gewoon hun kind aanmelden in de maand dat hun kind 3 jaar wordt.  Zij kunnen het aanmeldformulier voor die tijd komen ophalen op school.  

Plaatsing

Kinderen worden geplaatst op volgorde van binnenkomst van het definitieve aanmeldformulier dat u mailt naar de administratieadministratie@bsdefakkel.nl
U wordt binnen zes weken schriftelijk geïnformeerd of plaatsing mogelijk is. Als er plek is en u accepteert deze plek, is uw kind vanaf dat moment definitief aangemeld.  Als er geen plek is kunt u ervoor kiezen uw kind op de wachtlijst te plaatsen of hiervan afzien. Per geboortemaand worden er een aantal kinderen geplaatst. Het aantal beschikbare plekken per maand is afhankelijk van het aantal broertjes en zusjes in die geboortemaanddie voorrang hebben. 

Inschrijving

Wanneer u bericht heeft ontvangen dat uw kind geplaatst is, krijgt u 1 tot enkele maanden voordat uw kind 4 jaar wordt een uitnodiging van de intern begeleider van de onderbouw voor een intakegesprek.  Tijdens dit gesprek wordt nagegaan of wij als school kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Als er bijzonderheden zijn wordtin overleg met ouders en de intern begeleider, nagegaan wat het beste is voor uw kind en of /hoe wij de juiste zorg kunnen bieden. 
ontvangt tijdens dit gesprek vervolgens een informatieboekje voor ouders en diverse formulieren, die z.s.m. bij de administratie op school ingeleverd moeten worden.  Uw kind is dan ingeschreven op De Fakkel. 

Wachtlijst

Wanneer uw kind niet geplaatst kan worden in de aannameperiode van uw kind, komt het op de wachtlijst.  Het kan voorkomen dat er door omstandigheden, in de loop van het jaar alsnog kinderen geplaatst kunnen worden.  In dat geval wordt er contact opgenomen met degene die bovenaan de wachtlijst staat.  Na 1 jaar wordt de wachtlijst – i.v.m. de AVG regels – vernietigd. U kunt uw kind d.m.v. een mailtje aan de administratie, weer op de wachtlijst plaatsen. Dan bellen wij u als er een plek vrijkomt.   

Algemeen

Voor het 4-jarigen aannamebeleid geldt een schooljaar van 1 januari tot en met 31 december. 
Broertjes en zusjes van al geplaatste kinderen in hogere groepen hebben voorrang.
Als uw kind geplaatst is, maar jarig is in december of vanaf zes weken voor de zomervakantie, gaan zij pas in januari of na de zomervakantie naar school. Dit vinden wij beter voor uw kind, gezien de drukte in de klas in deze periodes.  

Voor vragen over plaatsing kunt u terecht bij onze administratie, Annet Spaan
administratie@bsdefakkel.nl  

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij onze intern begeleider van de onderbouw,
Aletta Vonk. 

 

Oudere kinderen

Als u uw kind in een van de hogere groepen wilt aanmelden volgen wij de volgende procedure: 

  • De vraag wordt behandeld in het Zorg Advies Team (ZAT). Hier wordt onder andere gekeken of er plaats is in de betreffende groep en hoe de samenstelling van de groep is. 
  • Er wordt per aanvraag gekeken of het haalbaar is voor de leerkracht, de groep en de mogelijk nieuwe leerling om geplaatst te worden. 

Per klas kan het aantal leerlingen verschillen. Dit hangt af van verschillende factoren; 

  • Wat zijn de zorg- en onderwijs behoeften binnen de huidige groep 
  • Is de betreffende klas voor de mogelijk nieuwe leerling de juiste plek? 
  • Welke begeleiding heeft de nieuw te plaatsen leerling nodig en kunnen wij die bieden? 
  • Wat zegt de school van herkomst hierover? 
  • Is er vooruitzicht op een verhuizing binnen die groep, waardoor er toch plek ontstaat?

Na bespreking ontvangt u bericht van het Zorgadvies team en kunt u eventueel uw kind inschrijven. 

Bij een positief advies wordt samen met de intern begeleider besproken wat de verdere stappen zijn voor plaatsing. 

De intern begeleider neemt altijd contact op met de school van herkomst. 

De volgorde van aanmelden is dan bepalend voor toestroom in het geval er kinderen vertrekken of ouders voor een andere school kiezen. 

Mocht u uw kind willen aanmelden; schroom dan niet contact met ons op te nemen. administratie@bsdefakkel.nl 

Tot ziens.

Iris Hekkert
Directeur

 

Fakkel vlam klein

Starten. 

Voor kleuters is er gelegenheid om een aantal ochtenden te wennen. Het kind wordt verwacht op de eerste dag na zijn/haar vierde verjaardag. Wanneer en hoe vaak uw kind komt wennen bespreekt u met de leerkracht. Dit kan per kind verschillen. Voor meer informatie rondom aanmelding verwijzen wij u graag naar de schoolgids of e-mail ons.