Leerlingenzorg

We vinden het belangrijk onze leerlingen goed te volgen. Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen, werken we handelings – en opbrengstgericht. In het schema hieronder ziet u onze zorgstructuurcyclus die drie keer per jaar wordt doorlopen. Deze cyclus zorgt ervoor dat we ons handelen steeds evalueren en onze plannen bijstellen waar nodig.

We werken in de klas met 3 aanpakken.  Alle kinderen in de groep zijn bij de 4 hoofdvakken (rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling) ingedeeld in een aanpak. Uitgangspunt voor het onderwijs in de groep is aanpak 2: het basisaanbod. Dit is gericht op het gemiddelde van de groep. Na de basisinstructie gaan de kinderen veelal zelfstandig aan het werk. Kinderen die juist meer of minder instructie of soms zelfs een heel andere instructie nodig hebben zitten in aanpak 1 of 3. De leerkracht is (in overleg met de intern begeleider) verantwoordelijk voor de indeling in de verschillende aanpakken en omschrijft de organisatie van instructie en begeleiding  in het werkplan van de leerkracht; het groepsplan.

Wij hebben binnen onze school een Zorg Advies Team (ZAT) opgezet dat 2-wekelijks bij elkaar komt. Het ZAT bestaat uit Iris Hekkert (directeur en voorzitter) en Aletta Vonk (intern begeleider). Op afroep kunnen hier b.v. ook de leerkracht, de remedial teacher, schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts of iemand van de schoolbegeleidingsdienst bij aanwezig zijn. Het doel van dit ZAT is om de benodigde begeleiding (per leerling of per groep) af te stemmen, te ondersteunen en te monitoren.

Zorgschema

Fakkel vlam

  • leervolgsysteem
7 uitgangspunten van Afstemming

1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal > Wat heeft deze leerling nodig om een bepaald doel te behalen?
2. Er vindt afstemming en wisselwerking plaats > We houden rekening met de verschillen. Leerlingen verschillen, maar groepen, leerkrachten, scholen en ouders ook. Een goede interactie is van groot belang!
3. De leerkracht doet er toe > Hij/zij is de spil in de ontwikkeling van het kind.
4. Positieve aspecten zijn van groot belang (stimulerende factoren) > Aandacht voor positieve aspecten
5. Constructieve samenwerking met ouders en leerlingen > Hét belangrijkste kenmerk van effectieve ouderbetrokkenheid is een goede communicatie. We praten zoveel mogelijk mét in plaats van tegen of over leerlingen en ouder.
6. We werken doelgericht > Zonder doelen geen richting, geen effectieve feedback en geen mogelijkheid om het werk te evalueren.
7. We werken systematisch, in stappen en transparant > Het is voor alle betrokkenen duidelijk hoe de school werkt en waarom.

Ondersteuningsprofiel

Vanaf augustus 2015 moeten alle scholen in Utrecht voldoen aan de Utrechtse standaard. Hierin staat omschreven welke basiszorg de school een leerling kan bieden. Wij streven ernaar deze basiszorg goed op orde te hebben. Deze standaard is ontwikkeld naar aanleiding van de afspraken die gemaakt zijn rondom Passend onderwijs. U kunt onze school al met andere scholen vergelijken op de landelijke website Schoolvensters Primair onderwijs.