Groep 1 en 2

In de kleutergroepen start de ochtend met een kwartier waarin de ouders met hun kind samen een spelletje doen of een boekje lezen. Alle kinderen moeten wel om half 9 in de klas aanwezig zijn. Na de herfstvakantie is het inloopkwartier alleen nog op maandag, woensdag en vrijdag.

Van de kleutergroep 1 en groep 2 hebben we steeds drie klassen:

  • groep 1/2A met Janneke en Aletta
  • groep 1/2B met Suzanne en Aletta
  • groep 1/2C met Sylvia en Joost

We proberen een geleidelijke overgang van huis naar school te maken en het zorgt ervoor dat ouders en kinderen elkaar leren kennen. Daarna gaan we in de kring. Tijdens de kring lezen we een boek, maken we muziek, doen we taal en rekenspelletjes of laten we zien hoe we samen voor elkaar kunnen zorgen of samen kunnen spelen.

’s Morgens kiezen de kinderen van het ‘kiesblad’. Een leuk, overzichtelijk en speels systeem waarin onze Dalton principes allemaal aan bod komen. De kinderen ervaren vrijheid in keuzes maken, werken vervolgens samen en vaak al redelijk zelfstandig aan de gekozen opdracht.

De kinderen kiezen meestal zelf met wie en waarmee ze gaan spelen. De leerkracht loopt rond, stuurt aan, begeleidt bij spel en geeft vaak een groepje kinderen instructie/ uitleg bij de (knutsel)opdracht van die week, waar alle kinderen een keer aan toe komen gedurende de week.

Naast onze ruime gezellige lokalen met verschillende ‘hoeken’, hebben we ook een gezamenlijke ruimte waar we ‘speciale hoeken’ hebben met eigen thema’s.
Riekie en Myrthe ondersteunen de kleutergroepen een aantal dagen in de week. Ook besteden we dagelijks ruim tijd aan buitenspelen op ons besloten achterplein. We hechten hier veel waarde aan. Op deze manier leren kinderen op een ongedwongen manier samen te spelen en te delen. Er is wisselend aanbod aan materiaal, waar mogelijk, aangepast aan het thema.

’s Middags werken we met ontwikkelingsmateriaal. Spelenderwijs en ontdekkend leren vinden we belangrijk. We observeren en volgen de kinderen nauwkeurig en laten ze ook gericht bepaalde spellen maken, zodat ze overal ervaring mee opdoen. Op deze manier wennen de kinderen ook aan het krijgen van opdrachten.

We geven de voorkeur aan gecombineerde groepen, omdat de kinderen veel van elkaar kunnen leren. Kinderen van deze leeftijd leren veel door te imiteren. Oudere kinderen kunnen de jongsten ook goed helpen en voelen zich verantwoordelijk.
We proberen de kinderen gedurende de hele dag zo zelfstandig mogelijk te laten werken, zodat ze zichzelf goed kunnen redden en leren om zelf beslissingen te nemen. Werken met een kleurenklok zorgt ervoor dat kinderen kunnen zien hoe lang ze ergens over doen, het geeft ze tijdsbesef. En aan het eind van de dag kijken we samen terug op de dag; hoe is de dag geweest en wat hebben we (spelenderwijs) geleerd.
vlam klein

Groep 3

Het is het zover! Leren lezen en rekenen

Meester Rob is al jaren de vaste leerkracht van groep 3. Dit jaar wordt hij vanwege de grootte van de groep ondersteund door Aafke en Rowin. Tijdens het eerste halfjaar leert hij de kinderen welke klank bij welke letter hoort en leren ze deze aan elkaar te plakken. Ze kunnen daardoor eenvoudige, eenlettergrepige woorden als kat en bos lezen. Het is de bedoeling dat de meeste kinderen dit tegen februari onder de knie hebben. Tijdens het tweede halfjaar leren kinderen woorden lezen met meerdere lettergrepen. De leessnelheid zal ook moeten toenemen; het lezen moet automatisch verlopen zonder nog te spellen. Ook leren ze eenvoudige woorden (één lettergreep) te schrijven.
Bij rekenen ligt de nadruk op het automatiseren van de getallen tot en met tien. Ze moeten deze op allerlei manieren splitsen, optellen en aftrekken. Aan het einde van het schooljaar moeten ze dit kunnen zonder hulpmiddelen als vingers of telraampjes. De getallen tot en met twintig moeten ze kunnen splitsen in tiental en eenheden.
In groep 3 is er veel ruimte voor beweging en buitenspel. Het is belangrijk voor jonge kinderen om lekker te ontspannen en spelenderwijs ervaring op te doen met de omgang met andere kinderen. De nadruk ligt hier op zelfredzaamheid.
vlam klein

Groep 4

We breiden de basiskennis verder uit

Met Marije en Yvonne in groep 4 breiden we de basiskennis verder uit. We besteden veel tijd aan technisch lezen (methode Estafette) . Het gaat hierbij om het verhogen van het leestempo, het leren lezen van moeilijker woorden en langere zinnen. Daarnaast zijn er regelmatig momenten waarop de kinderen vrij lezen. Naast verhalende teksten lezen we gedichten, stripboeken, kinderkranten en informatieve boeken. Vanaf midden groep 4 starten we met begrijpend lezen (methode Nieuwsbegrip).
Tijdens de taallessen komen woordenschat, woordbouw, zinsbouw, spreken en luisteren en het schrijven van verhalen aan de orde. Bij spelling leren de kinderen de spellingregels. Dit vergt flink wat oefening, soms ook thuis. Behalve in het werkboek oefenen de kinderen ook op de computer.
Voor rekenen gebruiken we de methode Wereld in getallen. De automatisering van de plus- en minsommen tot en met 20 wordt voortgezet en onderhouden en de kinderen leren rekenen met tientaloverschrijding. De keersommen komen vanaf december aan bod. Naast al deze best ingewikkelde leerstof krijgen ze ook wereldoriëntatie, gymnastiek, zwemles en de expressievakken. En we gaan regelmatig op stap, naar een voorstelling, film of de kinderboerderij!
vlam klein

Groep 5

De lesstof wordt dit jaar stukken ingewikkelder

Eefje verwacht nu dat de kinderen netjes in hun schrift kunnen werken en er wordt hier nauwkeurig aan gewerkt en op gelet. Zorg dragen voor je eigen werk. De spellingsregels, de tafels en veel andere basisvaardigheden die nodig zijn in de bovenbouw worden in groep 5 geleerd. Er wordt veel geoefend en geautomatiseerd. Soms betekent dit thuis ook oefenen.Ook het kunnen samenwerken is belangrijk en dit wordt regelmatig geoefend in de klas, net zoals de zelfstandigheid die steeds verder wordt uitgebreid. Zo leren de kinderen vanaf januari werken met een halve weektaak. Verder wordt er in groep 5 veel aandacht besteed aan praktisch natuuronderwijs; we gaan het hele voorjaar naar onze schooltuintjes in het Griftpark. Vanaf groep 5 doen de kinderen drie keer per jaar mee aan de creamiddagen. Dit zijn klasdoorbrekende workshops op vrijdagmiddag voor de groepen 5 t/m 8.
vlam klein

Groep 6

De eerste klas van de bovenbouw: hier wordt voortgebouwd op de stevige basis van de afgelopen jaren

Frenk en Hannah laten de leerlingen nu met een hele weektaak werken. Ze oefenen hier in zelfstandig werken, het leren plannen van opdrachten en het werktempo, indien nodig, aanpassen. De wereld wordt steeds groter. We verkennen de geschiedenis van ons land en we bespreken de huidige toestand. Wat is een gemeente? Wat doet de burgemeester? Hoe ziet Nederland er uit op een kaart? De leerlingen leren plattegronden lezen. En plaatsen lokaliseren met behulp van coördinaten. Dit jaar wordt de rekenstof o.a. uitgebreid met breuken, kommagetallen, verschillende meetteenheden en grafieken. We werken nu met getallen over de tienduizend. Veel aandacht dit jaar voor technisch lezen, voor begrijpend lezen maar ook voor leesplezier. Heerlijk rustig lezen in het leeshoekje op de luipaardenstoel.
vlam klein

Groep 7

De meeste kinderen beheersen de basisleerstof al grotendeels en zijn in staat de leerstof redelijk zelfstandig te verwerken

Met Kim zetten de leerlingen in dit jaar de ‘Kroon op het werk’. We oefenen extra lastige leerstof en we hebben tijd om te verdiepen. In deze groep wordt naast het gewone werk, veel tijd besteed aan het maken van werkstukken en het houden van presentaties. Daarbij is er extra aandacht voor de leervoorwaarden die in het voortgezet onderwijs belangrijk zijn zoals doorzettingsvermogen, concentratie, motivatie en zelfkennis bij het leren.
vlam klein

Groep 8

Het leven vóór de aanmelding bij de school voor voortgezet onderwijs en het leven daarna

Roel en Daphne herhalen vanaf het begin van het schooljaar veel stof met de leerlingen en er wordt aandacht besteed aan de leervoorwaarden die nodig zijn voor het voortgezet onderwijs. Het werken aan de weektaak (en die is best groot in groep 8) is een mooi middel om dat te kunnen beoordelen. Naast alle cognitieve zaken maken die leervoorwaarden een belangrijk onderdeel uit van het schooladvies dat wij geven. Het is dus nog even de puntjes op de i zetten. Als de kinderen dan allemaal een plekje hebben op het VO, dan blijven we gewoon doorwerken aan alle schoolvakken, maar dan is er ook aandacht voor hoe je stevig in je schoenen kunt staan in de brugklas, de musical en het kamp, samen met de Dominicusschool. Werkstukken en presentaties krijgen nog meer aandacht én de kinderen verlenen via ‘Uitzendbureau Kr8’ allerlei diensten aan leerkrachten en kinderen van andere klassen. Ze bieden hulp en begeleiding aan bij die dingen waar ze goed in zijn. En voor je het weet worden ze uitgezwaaid na 8 jaar basisschool.
vlam klein